Energetické strategické poradenství

Podporujeme digitální transformaci energetiky, pro klienty realizujeme strategické, koncepční i poziční dokumenty. Věnujeme se nové energetice - usnadňujeme rozvoj energetických komunit i chytrých sítí. Rozumíme širšímu kontextu Smart Cities a strategického rozvoje.

Energetický management

Provádíme analýzy potenciálu úspor, podporujeme zvyšování energetické efektivity, poskytujeme služby externího energetika a podporujeme naše klienty při implementaci systému energetického managementu vč. přípravy na certifikaci dle normy ČSN ISO 50001.

Obchodní modely a projektové řízení

Poskytujeme služby projektové kanceláře. Koordinujeme projektové aktivity klientů, zaměřujeme se na facilitaci a moderaci zúčastněných stran. V rámci Idea Managementu provádíme kompletním inovačním cyklem, připravujeme pilotní projekty i nové obchodní a provozní modely.

Dotace, financování a Public Affairs

Zprostředkováváme podporu z dotačních titulů a identifikujeme další relevantní nástroje financování včetně zelených dluhopisů. Implementujeme ESG standardy a podporujeme další formy udržitelnosti. Usnadňujeme komunikaci s institucemi veřejné správy, monitorujeme aktuální energetické politiky a legislativu.

Technologická řešení

Řešíme stavebně-technologická posouzení včetně návrhu odpovídajících technických opatření. Připravujeme studie proveditelnosti, navrhujeme fotovoltaické systémy, koncepty virtuálních elektráren, průmyslová bateriová úložiště a Smart Grids.

Energetické platformy a Data Management

Zavádíme datové a řídící energetické platformy. Sbíráme, konsolidujeme, spravujeme a analyzujeme energetická data (vč. BIM). Umožňujeme sledování a řízení energetických toků včetně návazných parametrů pro optimalizaci a automatizaci inteligentních budov.

Služby energetického specialisty

 • Posuzujeme vhodnost využití metody EPC pro realizaci energeticky úsporných projektů
 • Zpracováváme energetické audity, posudky a průkazy energetické náročnosti budov (PENB)
 • Realizujeme technické, ekonomické a ekologické studie proveditelnosti

Energetická platforma ENERBOX

 • Umožňuje integraci široké škály aplikací pracujících v různých režimech a s rozdílnými komunikačními protokoly.
 • Sjednocuje energetický management pod jednu platformu, která umožňuje pracovat se všemi typy dat, získávaných prostřednictvím rozdílných nástrojů.
 • Pracuje se statickými daty (např. tarify, odběrové podmínky, velikost jističe, rezervovaná kapacita, smluvní podmínky) i dynamickými daty, zejména skrz vzdálené elektronické odečty spotřeb energií. Dohlíží nad dodržováním nastavených parametrů, jako je maximální příkon, nepřekračování maxim nebo alarmová hlášení v případě neoprávněných odběrů a úniků.

Energetický ekosystém

Vytváříme energetický ekosystém založený na sběru a vyhodnocování dat vnitřního i vnějšího prostředí budov. Výsledkem jsou návrhy okamžitých energetických opatření, predikce enviromentálních konceptů či návrhy integrovaných řešení.

Mapování přes enerbox

Naše koncepce a měření zanášíme do mapových podkladů. Vytváříme tak zcela originální formy pasportizace, přehledy o certifikaci budov, datové modely a přehledné analýzy a vizualizace navazující na energetický ekosystém klienta.

Další nástavby

 • Návaznost na projekty Smart City
 • Energetická bezpečnost
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Smart Grids a virtuální elektrárny
 • Mapování objektů pomocí dronů

Služby externího energetika

 • Z pozice externího energetika zajišťujeme veškeré činnosti spojené s energetickým managementem.
 • Optimalizujeme odběry a tarify, kontrolujeme a nastavujeme nákup energií
 • Zavádíme systém hospodaření dle konkrétních potřeb a možností klienta
 • Připravujeme na certifikaci dle normy ČSN EN ISO 50001
 • Aktivně vyhledáváme zdroje financování, připravujeme dotační žádostí
 • Jsme poradenská společnost zaměřující se na oblast nové energetiky.
 • Spolupracujeme s klienty v soukromé sféře i na úrovni veřejné správy.
 • Vnímáme energetiku v širším kontextu, máme dlouholeté zkušenosti i v sektorech s ní spojených. 
 • Naši praxi rovněž zužitkováváme při tvorbě energetických strategických, koncepčních a pozičních dokumentů, včetně technologických studií proveditelnosti.
 • Zaměřujeme se na pokročilou analýzu energetických dat, nasazujeme moderní technologie zejména s ohledem na optimalizaci a automatizaci řízení energetických hospodářství.
 • Tvoříme kreativní koncepty a nové provozní  modely, reagujeme na specifické potřeby, možnosti a požadavky klientů i trhu.
 • Spojujeme profesionály ze všech oblastí  –  projektového  řízení,  finančního  poradenství, výzkumu,  technologického  sektoru  i  datové analýzy. Zastupujeme moderní produkty pro novou energetiku.

Kontakt

EnerSolutio s.r.o.
IČO: 06919839
BASE
Italská 2581/67
120 00 Praha